میخواهمـ زنده بمیرمـ

خدا را دوست بدار... حداقلش این است که یکی را دوست داری که روزی به او می رسی...

میخواهمـ زنده بمیرمـ

خدا را دوست بدار... حداقلش این است که یکی را دوست داری که روزی به او می رسی...